Frequently asked questions

2- Làm Thế nào để đăng ký thành viên?
3-Làm Thế Nào để tạo một trang dòng tộc mới?
Tôi làm sao để bắt đầu cập nhật một danh sách gia phả mới?
Trong Bản kê Khai thông tin của một người mới tôi phải kê khai những dòng nào bắt buộc?
Tôi phải tạo một gia đình mới trong dòng tộc như thế nào?
Tôi phải làm thế nào để sắp xếp lại thứ tự con cái trong 1 Gia đình?
Sắp xếp thứ tự gia đình có nhiều vợ như thế nào?
Làm Thế Nào để có thể xem danh sách thành viên của toàn dòng tộc ?
Làm thế nào để có thê xuất danh sách các chi nánh theo mong muốn?
11-Làm thế nào để ghép một gia đình thất truyền đã tìm lại được vào cây gia phả dòng tộc?
12- Sữa thông tin của một người như thế nào ?.
13- Có nhiều người cùng cập nhật một lúc cho một dòng họ đông người thì phải phân công thế nào ?
14- Tôi có được quản lý và cập nhật gia đình của mình riêng không ?
15 - Tại sao tôi không thấy dòng tộc của mình trong danh sách các gia đình của họ Trương?
16 - Yêu cầu của thành viên quản lý trang gia đình của một dòng tộc là gì?
17- Làm thế nào để sữa tên người mặc định ( Thủy Tổ) ?
18- Tôi không tìm thấy mục ghi ngày mất của một người thì phải làm sao?

2- Làm Thế nào để đăng ký thành viên?

Bạn hãy nhấn vào đăng nhập thì sẽ xuất hiện mục đăng ký thành viên mới.

- Vào các gia đình > tìm dòng họ mình > yêu cầu tài khoản mới . ( Ghi rỏ tên dòng họ hoặc cây gia phả số , địa chỉ dòng họ. Bạn sẽ được cấp quyền tự động qua Email. Tự kích hoạt

- Vào web > đang nhập > Đăng ký > điền nội dung muốn mở tài khoản mới cho họ Trương gì và ở đâu chính xác,. nếu dòng họ chưa có yêu cầu luôn mở trang mới cho dòng tộc.

Sau khi được kích hoạt hoặc kích hoạt tự động qua email bạn sẽ được cập nhật trang gia phả của ban ( Viết bài và cập nhật gia phả )


3-Làm Thế Nào để tạo một trang dòng tộc mới?

Hiện Nay tất cả các trang của các dòng tộc họ Trương trên toàn quốc đã được tạo sẵn. Nếu Bạn muốn quản lý cho dòng tộc mình thì cần đăng ký tài khoản quản lý. Có các trường hợp sau khi đăng ký :

1- Vào web chọn > Các Gia đình > tìm chọn dòng tộc mình trong danh sách > yêu cầu tài khoản mới . sau khi được kích hoạt tự động qua email bạn có thể quản lý dòng họ mình. 

2- Nếu không chọn dòng tộc mình trong danh sách gia đình ( danh sách dòng họ) thì khi đăng ký phần nội dung phải ghi rỏ muốn tạo Mới hoặc quản lý dòng họ ở đâu ? địa chỉ chính xác đến thôn xóm ....Thành phố . Sau khi tài khoản được kich hoạt thi bạn sẽ được quản lý gia phả của tộc mình.

3- Bạn không thấy dòng họ mình thì bấm vào đăng nhập > Đăng ký tạo tài khoản > Nội dung yêu cầu mở tài khoản và tạo dòng họ mới ( địa chỉ của dòng họ rỏ ràng ). Sau khi được kích hoạt bạn sẽ quản lý dòng họ mình bao gồm viết bài và cập nhật gia phả .


Tôi làm sao để bắt đầu cập nhật một danh sách gia phả mới?

Khi  bắt đầu cập nhật một gia phả mới của dòng tộc mình thì bạn sẽ bắt đầu từ Thủy tổ tức là người mặc định. Bạn cần đăng nhập và sữa tên Thủy Tổ từ người mặc định. Sau đó thêm thông tin vợ con....


Trong Bản kê Khai thông tin của một người mới tôi phải kê khai những dòng nào bắt buộc?

Bạn Cần kê khai Những ô Bắt buộc sau:

- Quan hệ của người mới với gia định ( con đẻ thì chọn là SINH, Còn lại tùy thuộc , ví dụ con nuôi .Hoặc con kết nối .)

- Họ và tên chi cần ghi 1 dòng chung với ( Tên Họ)

- Giới tính

- Ngày thàng năm sinh nếu có

- Nơi sinh bắt buộc hoặc không rỏ

. Chết và nơi chết bắt buộc nếu không rỏ thì ghi không rỏ

- An Táng : ghỉ rỏ nơi an táng nếu có

-còn lại bạn có thể thêm thông tin khác tùy ý...


Tôi phải tạo một gia đình mới trong dòng tộc như thế nào?

Chọn người con trai có gia đình, Thêm vợ và thêm con. Thêm vợ 2 , vợ 3 và thêm con nếu có.


Tôi phải làm thế nào để sắp xếp lại thứ tự con cái trong 1 Gia đình?

Bạn chỉ cần bấm vào gia đình sau đó chọn: sắp xếp lại thứ tự con cái bằng cách bấm vào người muốn chuyển đổi vào kéo chuột đến vị trí muốn thay đổi.


Sắp xếp thứ tự gia đình có nhiều vợ như thế nào?

Vơ 1, Vợ 2, Vợ 3... Nhưng trong trường hợp vợ sau có con lớn hơn vợ trước thì bấm vào sắp xếp lai gia đình ... Kéo vợ sau lên trước thì con cái sau này sẽ sắp xếp đúng thứ thế.


Làm Thế Nào để có thể xem danh sách thành viên của toàn dòng tộc ?

Để xem được danh sách của toàn dòng tộc mình , Bạn chỉ cần bấm vào tên Thủy tổ sau đó bấm vào CON CHÁU sẽ xuất hiện 3 đời và tiếp tục Bấm Vào chử XEM TIẾP dưới gốc trái của danh sách thì toàn bộ danh sách của dòng tộc sẽ hiện lên.


Làm thế nào để có thê xuất danh sách các chi nánh theo mong muốn?

Để xuất được danh sách các chi phái theo ý muốn trước hết bạn cần biết người đứng đầu chi phái . Gõ tên người đứng đầu chi phái trên ô Tìm kiếm sau đó xem phần CON CHÁU và bấm vào XEM TIẾP ở dưới góc trái của danh sách thì toàn bộ thành viên con cháu của chi nánh đó sẽ hiện lên một danh sách đầy đủ. 


11-Làm thế nào để ghép một gia đình thất truyền đã tìm lại được vào cây gia phả dòng tộc?

Để ghép một người thất truyền tìm lại được vào cây gia phả của dòng tộc ta có 2 cách như sau: 

Cách 1: nếu biết chính xác người thất truyền là con của ai trong dòng tôc thì chỉ việc bấm vào tên của người thất truyền tiếp theo vào phần GIA ĐÌNH chọn KÈM NGƯỜI NÀY VÀO MỘT GIA ĐÌNH HIỆN TẠI thì một cữa sổ mới sẽ xuất hiện tìm kiếm tên của gia đình đó tức là tên của Cha sau đó Bấm CHẤP NHẬN và lưu lại. Hệ thống sẽ kết nối và sắp xếp lại toàn bộ thứ thế của dòng tộc tính từ có thành viên thất truyền thêm vào. 

Cách 2 : Nếu không rỏ người thất truyền thuộc con ai chắc chắn thì hãy chọn thế hệ và chọn một gia đình trong thế hệ đó để ghép nối vào. Nhưng cần ghi chú rỏ ràng đây là người thất truyền được kết nối với dòng tộc không rỏ thứ tự và không hẵn là con ruột .Hệ thống sẽ tự động ghép nối và có ghi chú , cũng như người thất truyền sẽ được ghép nối vào cây gia phả và danh sách gia phả.


12- Sữa thông tin của một người như thế nào ?.

Để Sữa chữa thông tin của một người bất kỳ . Bạn chỉ cần đăng nhập và bấm vào tên người đó trong danh sách dòng tộc hoặc bấm tìm tên người đó trong ô tìm kiếm và sữa chữa từng mục . Riêng sữa giới tính sẽ nằm trên thanh menu ngang ngay trên sữa chữa tên . (Ở đây cũng có chức năng xoá một người). Còn lại có thể sữa chữa và thêm các phần phụ nằm dưới cùng có mũi tên để chọn thêm và mới tả .


13- Có nhiều người cùng cập nhật một lúc cho một dòng họ đông người thì phải phân công thế nào ?

Để có nhiều người cùng cập nhật cho một dòng họ thì bạn cần phân quyền cho mỗi người cập nhật mỗi chi hoặc mỗi nánh . Việc phân quyền sẽ Thông qua việc đăng ký thành viên mới và được qui định bởi người quản lý dòng tộc và chọn người mặc định cho chi nánh đó . Sau khi cập nhật xong các chi nhánh thì tiến hành ghép nối như bình thường của một người bị thất truyền tìm lại được .(câu hỏi 11)


14- Tôi có được quản lý và cập nhật gia đình của mình riêng không ?

Được , bạn chỉ cần đăng ký thành viên và kê khai muốn quản lý gia đình nào trong dòng tộc và quản lý mấy thế hệ ? Thì bạn sẽ được quản lý cấp quyền riêng như mong muốn của bạn .


15 - Tại sao tôi không thấy dòng tộc của mình trong danh sách các gia đình của họ Trương?

Danh sách các gia dình họ Trương trên toàn quốc là do sưu tầm mà có, Còn nhiều dòng tộc chưa có tên trong danh sách. Nếu bạn phát hiên rằng trong danh sách các gia đình chắc chắn chưa có dòng tộc họ Trương của mình thì hày ghi thư thông báo cho ban quản trị biết. Ban quản trị sẽ ghi tên vào danh sách cũng như mở ngay lập tức trang gia đình cho dòng tộc cua mình.


16 - Yêu cầu của thành viên quản lý trang gia đình của một dòng tộc là gì?

Để được cấp quyền thành viên quản lý dòng tộc mình bạn cần có những yêu cầu sau:

- Bạn là người được dòng tộc cho phép xay dựng gia phả điện tử. Cần có bản gia phả của dòng tộc trong tay

- Bạn là người biết sử dụng Internet và máy tính

- Bạn là người có tâm huyết thực sự chí công vô tư với dòng tộc. Vì rằng để cập nhật được một bộ gia phả điện tử yêu cầu phải cẩn thận không được phép sai sót và kiểm tra kỹ từng người, từng chi tiết. cần rất nhiều thời gian. Nếu tranh thủ thì có thể nhiều ngày tháng và nhiều năm mới hoàn thành.

- Cuối cùng bạn cần có một tài khoản quản lý do ban quản trị web gia phả dòng tộc cung cấp hoặc đang ký trên trang dòng tộc của mình và tự kích hoạt. Bạn cần có một đia chỉ thư điện tử ( Email nếu có số đt càng tốt)

 


17- Làm thế nào để sữa tên người mặc định ( Thủy Tổ) ?

Sau khi tài khoản được kích hoạt thì người quản lý dòng họ sẽ đăng nhập vào trang dòng tộc mình. Tiếp theo bấm vào ( Người mặc định) 

Sẽ hiện tên người mặc định. xóa tên và xóa họ đi sau đó lưu lại , Lúc đó ta sẽ không thấy tên của người mặc định nữa. Công việc tiếp theo là vào phía trên danh mục có chử ( Sữa) Thêm tên mới. Lưu ý ! vì người mặc định chính là Thủy tổ nên Trước tên nên ghi là Thủy Tổ. Vi dụ: Thủy Tổ: Trương Văn .... Ghi vào ô ( Tên họ?) đầy đủ họ và tên là được.

Tiếp theo vào ( Sự kiện và số liệu cá nhân ) để chỉnh sữa ngày tháng năm sinh.,,, nơi sinh, ngày tháng mất... Nơi mất và nơi An Táng .. không rỏ thì nên ghi không rõ , Nhớ đánh dấu vào sinh và mất để có thông kê sau này người con sống và người đã mất trong dòng tộc.Còn lại có thể thêm nhiều thông tin sự kiện khác trong mục chọn....

Thêm vợ con thì chuyển sang mục gia đình. ...


18- Tôi không tìm thấy mục ghi ngày mất của một người thì phải làm sao?

Khi bấm vào tên một người > Vào mục ( Sụ kiện và dữ liệu ) bạn không thấy mục nào ngoài ngày tháng năm sinh nơi sinh. Hãy xem bên dưới mục tùy chọn có mũi tên thì có các mục để chọn ví sụ chọn chết > thêm ... bạn sẽ có mục ngày tháng năm và nơi mất, chọn An Táng > thêm bạn sẽ có mục an táng tại đâu ? chọn nghề nghiệp... chức vụ...... túy ý  để thêm cho sự kiện của một người . Trong tất cả tùy chọn thì tùy chọn Sinh, Mất, Nơi An táng là những sự kiện bắt buộc của một người. ngoài ra bạn có thể tùy ý thêm các tùy chọn khác không bắt buộc.